1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம் TNEPDS – Smart Ration Card வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம் TNEPDS – Smart Ration Card வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *