1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம் TNEPDS – Smart Ration Card வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம் TNEPDS – Smart Ration Card வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card  

See More

How to TNEPDS application download and aadhar card linking to ration card tamilnadu online

How to TNEPDS App Download and aadhar card linking to ration card tamilnadu online This TNEPDS application aadhar card link to ration card your mobile. This application use ration shop things stock list, aadhar card linking, ration shop holidays details, and family members details.  

See More